26 Jun 2011

Koridor Raya Multimedia 2

Aplikasi Perdana

Terdapat tujuh aplikasi yang utama yang membezakan Msc dengan rangkaia-rangkaian yang lain. Berikut adalah aplikasi tersebut:

  • Kad Pintar (Smart card)

Kad pintar adalah kad yang mampu menyimpan pelbagai maklumat yang khusus atau maklumat peribadi oleh pemiliknya. Melalui penggunaanya, individu boleh melakukan pelbagai urusun yang sebelum ini memrlukan pengunaan kad atau dokumen yang berasingan. Sebagai contoh, kad pintar boleh menjadi kad identiti, lessen memandu, kad krediy, passport, kad perkhidmatan kesihatan dan sebagainya. Kad pintar akan menjadi nadi kepada pertumbuhan MSC. Ia boleh digunakan untuk memudahakn rakyat berurusan dengan kerajaan, mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang lebih bersepadu dan sebagainya. Kad pintar juga boleh digunakan untuk menjayakan aplikasi sekolah bistari.

  • Kerajaan Elekrtonik (Electronic Government)

Kerajaan elektronik adalah pelaksanaan yang membolehkan kerajaan beroperasi dengan lebih cekap dan pantas. Dengan terlaksananya konsep kerajaan elektronik, rakyat tidak lagi perlu berurusan dengan kerajaan di pejabat-pejabat kerajaan, tetapi boleh melakukannya dari rumah atau kios-kios maklumat (information kiosk). Aplikasi kerajaan elektrinik juga akan memudahkan sector perniagaan berurusan dengan kerajaan.

  • Sekolah Bestari (Smart School)

Sekolah bestari adalah sekolah yang menggunakan teknologi maklumat secara menyeluruh bagi menjalankan aktiviti pengajaran dan penbelajaran dan sebagainya.

  • Teleperubatan (Telemedicine)

Telaperubetan adalah aplikasi yang membolehkan rakyat mendapat khidmat perubatan dan kesihatan yang lebih canggih, terurus,dan personal. Melalui teleperubatan ,rekod kesihatan boleh diperoleh dengan cepat oleh mana-mana pusat rawatan pesakit bagi membolehkan dia dirawat dengan segera. Pesakit juga boleh diperiksa oleh seorang doctor yang berada di lokasi yang jauh dan ini juga membolehkan sesuatu tindakan segera dilakukan.

  • Pusat Pemasaran Global (Bordeless Marketing Centre)

MSC dengan kecanggihan rangkaiannya mampu menjadi pusat perdagagan yang boleh memberikan perkhidmatan maklumat secara on-line, penyiaran audio dan video, pembelian elektronik dan sebagainya dengan baik. Capaian MSC yang global membolehkan syarikat-syarikat yang memberikan perkhidmatan ini mendapatkan pasaran yang lebih luas dan besar.

  • Rangkaian Pembuatan Global (Worldwide Manufacturing Web)

Aplikasi ini membolehkan sebuah syarikat beroperasi dengan lebih berkesan dan inovatif tanpa mengira sempadan. Sebagai contoh, sebuah syarikat pengedar atau penjual motosikal boleh menggunakan rangkaian MSC untuk mendapatkan pelbagai aksesori dari kilang-kilang yang berada di kawasan sekitar (dalam luar negeri) bagi menghasilkan produk akhir yang mempunyai nilai tambah yang menarik.

  • Pusat penyelidikan dan pembangunan (R&D Cluster)

Penyeladikan dan pembangunan adalah dua aktiviti yang dapat meningkatkan inovasi dan daya saing sesebuah ekonomi. Dengan adanya beberapa universiti dan pusat penyelidikan di sekitar kawasan MSC, maka syarikat yang bertoperasi di MSC boleh berinteraksi den gan institusi ini bagi menghasilkan keluaran multimedia yand baru dan lebih canggih.

Interaksi di antara pengguna dengan MSC menghasilkan aktivi yang baru seperti perdagangan elektronik, pendidikan elektronik, perkhidmatan kesihatan elektronik dan sebagainya. Untuk melindungi semua pihak yang terbabit da;lam ruang siber MSC, maka undang-undang siber telah diwujudkan. Banyak lagi akta-akta lain yang sedang dipinda supaya bersesuaian dengan keadaan dan suasana yang akan wujud pada abad ke-21 nanti. Apabila stuktur logical MSC ini di fahami, maka satu kefahaman tang menyeluruh tentang MSC akan terbina.

Biar apa juga matlamat yang hendak dicapai oleh setiap aplikasi ini , kesan utama yang akan dialami oleh individu ialah peningkatan kualiti hidup. Jika dulu ijndividu perlu keluar rumah untuk menjalankan pelbagai urusan, kini ia tidak lagi perlu berbuat demikian. Masa untuk berurusan dengan syarikat atau jabatan kerajaan juga bertambah kerana MSC beroperasi 24 jam sahari. Kebanyakan aplikasi MSC mampu memberikan banyak fleksibiliti kepada pengguna. Sebagai contoh, melalui teleperubatan dank ad pintar, seseorang individu boleh memasuki mana-mana hospital jika terpaksa kerana rekod kesihatannya dan doktornya boleh dicapai dari mana-mana lokasi.

Tiada ulasan: