26 Jun 2011

Koridor Raya Multimedia 3

Undang-undang Siber

Undang0undang siber diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia bagi melindungi pihak yang menjalankan urusan dalam bentuk elektronik seperti perdagangan elektronik,kerajaan elektronik, teleperubatan dan sebagainya. Ia juga diwujudkan bagi melindungi harta intelek yang dihasilkan dalam bentuk multimedia atau digital. Berikut enam skta yang akan menjadi asas undang-undang siber di Malaysia.

  1. Akta Tandatangan Digital 1997

(Digital Signature Act 1997)
Membenarkan penggunaan tandatangan digital dalam menjalankan pelbagai urusan perniagaan dan perundangan yang tidak melibatkan pengunaan kertas sebagai dokumen asas.

  1. Akta Jenayah Komputer 1997

(Computer crimes Act 1997)
Melindungi komputer daripada aktiviti yang boleh memudaratkan seperti menyebarkan virus, memasuki sesebuah komoputer tanpa kebenaran, mengintip maklumat dan sebagainya.

  1. Akta Teleperubatan 1997

(Telemedicine Act 1997)
Membolehkan doctor memberikan perkhidmatan kepada pesakit melalui penggunaan rangkaian komputer. Ia juga memberikan perlindungan yang sewajarnya kepada pesakit dan juga doctor.

  1. Akta Kerajaan Elektronik

(Electronic Gonernment Act)
Memberikan perlindungan yang mencukupi kepada semua komponen kerajaan elaktronik – ahli politik, kerajaan, kakitangan kerajaan dan rakyat bagi menjalankan urusan secara elektronik.

  1. Akta Harta Intelek Multimedia

(Multimedia Intellectual Property Act)
Memberikan perlindungan kepada pemilik harta intelek yang berbentuk digital seperti karya seni grafik dan karya-karya berbentuk multimedia.

  1. Akta Gabungan Multimedia

(Multimedia Convergence Act)
Melindungi industri penyiaran dan telekomunikasi yang banyak menggunakan teknologi multimedia serta penggunanya.

Diharapkan dengan adanya rangka undang-undang ini, maka segala bentuk urusan yang dijalankan dalam bentuk elektronik serta industri multimedia, penyiaran dan telakomunikasi dapat berkembang dengan sihat.

Tiada ulasan: