26 Jun 2011

Menentukan Objektif dan Skop Pencarian

Fasa 1 : Menentukan Objektif dan Skop Pencarian

Setiap pencarian maklumat harus dimulakan dengan objektif yang jelas dan skop yang tidak terlalu umum. Objektif yang jelas dapat mengelakkan si pencari dari menyimpang ke laluan lain yang boleh menghindarnya dari mencapai matlamat akhir yang dikehendaki.
Skop yang terlalu khusus boleh menyebabkan maklumat sukar ditemui manakala skop yang terlalu luas boleh menyebabkan banyak maklumat yang tidak dikehendaki ditemui. Oleh itu, adalah wajar sesuatu pencarian itu dimulakan dengan skop yang tidak terlalu khusus dan tidak terlalu umum. Lazimnya skop sesuatu maklumat yang hendak dicari tidak dapat ditentukan sekiranya pencari tidak mengetahui langsung tentang subjeknya.

Skop Pencarian Maklumat
Maklumat Yang Umum Maklumat Yang Khusus

Digital Health Care Record Sharing of patient’s health

Comet he spectrum of Hole-Bopp

Internet history Building IMP

Setelah objektif dan skop pencarian ditentukan, maka langkah yang seterusnya adalah membuat strategi yang sesuai bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan. Rekodkan objektif pancarian dan skop maklumat yang hendak dicari ke dalam buku log. Masa yang diambil untuk mencari sesuatu maklumat juga patut direkodkan

Tiada ulasan: